SẢN XUẤT SỢI THEO YÊU CẦU

SẢN XUẤT SỢI THEO YÊU CẦU

CHỈ TIÊU CHI SỐ SỢI

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

ĐVT

Ne 20/1

Ne 28/1

Ne 30/1

Ne 40/1

Chi số thiết kế:

Ne

20/1

28/1

30/1

40/1

Sai lệch chi số Δn

%

1.30

1.00

1.00

1.00

Hệ số biến sai chi số CVn

%

1.00

1.20

1.35

1.50

Độ bền tuyệt đối P

G

1100

790

650

442

Độ bền tương đối P­o

G/Tex

36.7

37.1

32.8

29.9

Hệ số biến sai độ bền tương đối CVp

%

7.00

6.5

7.0

7.90

Độ săn thiết kế K

X/M

591

657

678

776

Sai lệch độ săn (độ săn thực tế so với lý thuyết)

%

4.50

3.0

3.5

2.5

Hệ số biến sai độ săn CVk

%

5.00 max

5.00 max

5.00 max

5.00 max

Hướng xe

Chiều

Z

Z

Z

Z

Độ không đều Uster U (%)

7.84

9.1

9.38

10.75

Điểm mỏng Thins (-50%)

Điểm/Km

0.0

0.0

0.0

6.9

Điểm dày Thicks (+50%)

Điểm/Km

3.0

2.5

4.5

28

Điểm Neps (+140%)

Điểm/Km

15.0

20.0

25.0

15.0

Điểm Neps (+200%)

Điểm/Km

4.5

2.5

5.0

30.6

Độ xù lông

%

6.77

6.21

6.06

6.03

SH

%

1.48

1.42

1.38

1.42